Language

เกี่ยวกับโรงงาน

เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดความเป็นมาของธุรกิจ

     บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ Organic Way Corp. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ได้จัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์แห่งความเป็นสากล เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ โดยบริษัทและโรงงานผลิตได้รับการรับรองคุณภาพด้านมาตรฐานการผลิตทั้งระบบจากบริษัท SGS อันประกอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ,GMP Codex และมาตรฐาน HACCP Codex ในระดับเดียวกับการผลิตอาหารเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จึงอาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบโรงงานในอนาคต ที่จะดำเนินการเน้นรูปแบบการพัฒนาการใช้พลังงานอินทรีย์ โดยที่เรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยให้โลกใบนี้ปราศจากมลพิษ เริ่มต้นตั้งแต่การประดิษฐ์นวัตกรรมการปลูกพืชโดยใช้สารอาหารสกัดจากพืช ทดแทนการใช้ธาตุอาหาร (N- P – K) และปุ๋ยเคมี

     ปัจจุบันนี้ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองโจทย์ปัญหามลพิษต่างๆ เช่น สารอาหารสกัดบำรุงพืช สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมและป้องกันแมลงศัตรูพืช สารสกัดสมุนไพรในการป้องกันกำจัดโรคพืช และสารอาหารเพื่อบำรุงและปรับปรุงคุณภาพดิน รวมไปถึงการผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกลไลทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย
สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ OrganicWay Corp. ที่ได้ทำการผลิตขึ้นมานั้น ดังนั้นขอเรียนยืนยันกับท่านผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทราบว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผลิตขึ้นมาจาก วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร โดยได้ใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีขั้นสูงสกัด ตามหลักและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน ทำการปรุงแต่งด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด แล้วนำมาใช้ประโยชน์ สำหรับ มนุษย์ พืช สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกปัจจุบัน

     บริษัท อุตสากรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ OrganicWay Corp.เป็นองค์กรเอกชน เป็นองค์กรยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านไบโอเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ได้จริง โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้นำผลิตภัณฑ์แทบทุกกลุ่มลงไปทดสอบ และใช้จริงในทุกพืชและทุกพื้นที่แล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงขอดีของผลิตภัณฑ์ และจุดที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อ ในทุกๆผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงพืช ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืช และรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับลดและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคปศุสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสียจากฟาร์มปศุศัตว์ และจากอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปยางพารา และโรงงานแปลรูปผลไม้ส่งออก และน้ำทิ้งจากร้านอาหารและครัวเรือน ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน เพื่อที่เราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปในจุดที่ตอบโจทย์การใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลได้จริง

     บริษัท อุตสากรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ OrganicWay Corp. เป็นองค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดแห่งความเป็นสากล มีการบริหารงานเชิงคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ โดยคัดเลือกและเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด และเครื่องจักรอันทันสมัยในระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งระบบ
เราให้ความสำคัญไปที่การเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสีย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งในระยะสั้นและยาว 3 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปีและ 30 ปี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสามารถแข่งขันให้ได้ทั้งในตลาดไทย ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ที่ความต้องการบริโภคสินค้าออร์กานิค (Organic) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนหันมาสนใจ และใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นรูปลักษณ์สินค้าในยุคนี้จะต้องมีความทันสมัย ตอบโจทย์ ง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงไลฟ์สไตล์การใช้งานของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกใจ และประทับใจตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์ และได้ทดลองใช้ในครั้งแรก

     ในส่วนโรงงานของบริษัท อุตสากรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดเองนั้น นอกจากพึ่งได้รับการรับรองมาตราฐาน GMP Codex, ISO 9001:2015 และมาตรฐาน HACCP Codex ทั้งระบบ โดยบริษัท SGS ประเทศไทย เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในปี 2561 นี้นับเป็นปีที่น่ายินดี เนื่องปลายปี 2561 ที่ผ่านมานี้บริษัทผู้ตรวจรับการรับรองเกษตรอินทรีย์ (Organic Certification Agency) จาก บริษัท Kiwa BCS Oko-Garantie Gmbh  ประเทศเยอรมัน  ได้ส่งตัวแทนคณะเข้ามาที่เรา เพื่อตรวจรับการรองในขั้นสุดท้าย ทั้งในส่วนของแปลงปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารสกัดของเราเองที่อำเภอชัยบาดาล โรงงานผลิตสารสกัดต้นแบบแห่งแรกที่จังหวัดชัยภูมิ (มีแผนจะสร้างให้ครบทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการเติมโตของตลาดการผลิตพืชอินทรีย์) และทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของโรงงานบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา USDA, มาตรฐาน EU รับรองออร์กานิคของสหภาพยุโรป 28 ประเทศ และมาตรฐาน JAS รับรองออร์กานิคจากประเทศญี่ปุ่นเป็น “ ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในวงการเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเราสามารถยืนยันได้ถึงความเป็นสารกสัดจากธรรมชาติ ความเป็นอินทรีย์ (Organic) ความบริสุทธิ์ ปลอดภัย และความมีมาตรฐานสูงในระดับสากล ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งระบบของเรา

อนาคตขององค์กร

     ขอให้ลูกค้า ผู้บริโภค และตัวแทนจำหน่ายของเราและผู้ที่ติดตามงานของเรา เป็นกำลังใจให้เรา มั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงานของเรา ซึ่งได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศว่ามีความเป็นมาตราฐานสูงในระดับสากล ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังคำนิยาม หรือสโลแกนของเราที่ว่า Keep EARTH Safe (ขอโอกาสให้โลก และเราปลอดภัยอีกครั้ง) ซึ่งสื่อความหมายตรง ว่า หากผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายร่วมถึงภาคอุตสาหกรรม ได้นำเอาผลิตภัณฑ์เราพัฒนาวิจัยขึ้น ไปใช้ในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และทดแทนการใช้สารเคมีในระบบต่างๆ
     ผลดีจากการนำไปใช้ ย่อมจะส่งผลต่อผู้บริโภคโดยทางตรง ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณ ครอบครัวคุณหรือแม้นกระทั่งลูกๆหลานๆ ของเราในวันนี้และในอนาคต ก็จะปลอดภัยจากอันตรายที่มากับสารเคมีอย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อเราทุกคน  


View all ...