Language

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผลิตขึ้นมาจาก วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช สมุนไพร โดยได้ใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีขั้นสูง

สารจากประธานกรรมการสารจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์  ไพรินทร์
ประธานสถาบันวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี – ชีวภาพนาโน นานาชาติ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
ในเครือกลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Message from Dr. Chaithat Pairin
The president of INTERNATIONAL BIO-NANO INNOVATION RESEARCH CENTER  
The committee chairman of Biotechnology Industry (Thailand) Co., Ltd
Affiliated Companies of Organic Way Corporation Ltd.
                                                  ---------------------------------------------------------------


     ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (BIOTECH THAI) ในเครือกลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดี ต่อ คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน รวมทั้ง ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทุกท่านด้วยกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันนี้   และกับ ธุรกิจอันมั่งคั่งและยั่งยืนในวันหน้า
     I felt pleased and honored to be an honorary committee chairman of Biotechnology Industry (Thailand) Co., Ltd (BIOTECH THAI). So, I would like to take this opportunity in congratulating on the board of directors, officers and employees as well as dealers and customers for excellent success today and prosperous and sustainable business in the future

           อันที่จริง ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า  สิ่งที่ผมคาดฝันไว้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้น  จะสามารถเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังขึ้นมาได้ในวันนี้  โดยเฉพาะจากการที่บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  จำกัด (BIOTECH THAI) ได้ชูประเด็นผลิตภัณฑ์ “จากธรรมชาติ และ เพื่อ ธรรมชาติ”  ซึ่งนับว่ามีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นใด ในวงการธุรกิจด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   ดังนั้น สำหรับตัวผมเองแล้ว  ณ บัดนี้ ย่อมมีความรู้สึกที่ดีอยู่ลึกๆอย่างแน่นอน  ทั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้มีส่วนช่วย รักษาโลกใบนี้เอาไว้ให้ลูกหลาน โดยการช่วยยับยั้งสภาวะโลกร้อนแล้ว  ยังเป็นการสร้างความมั่นคงในธุรกิจให้แก่ท่านทั้งหลายจากความหลากหลายของสินค้าและรูปแบบต่างๆ ของการจัดจำหน่าย อีกด้วย  

         สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (BIOTECH THAI) นั้น ผมขอเรียนยืนยันกับท่านผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทราบ ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผลิตขึ้นมาจาก วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช สมุนไพร โดยได้ใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตามหลักและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน ทำการปรุงแต่งด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด แล้วนำมาใช้ประโยชน์ สำหรับ มนุษย์ พืช สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกปัจจุบัน
    
          สุดท้ายนี้  ผมขออำนวยพรให้ ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้า ของกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (BIOTECH THAI) ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และทุกๆประเทศทั่วโลก ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ จงประสพแต่ความสุข ทั้งปวง

ด้วยความปรารถนาดี
Best wishes,

สารจาก CEOอนาคตโลกนับจากยุค 4.0

ด้วยวิสัยทัศน์ของผม วชิระวิชญ์ วัฒนปราโมทย์ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์

     สืบเนื่องมาจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ได้มีการคาดการณ์กันว่าอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จะต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาทรัพยากร และแร่ธาตุต่างๆจากนอกโลก มาเพื่อใช้และทดแทนการสูญเสีย และเสียหายต่อสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศในปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานจากปิโตรเคมีมากเกินไปจน ทำให้ปัญหาต่างๆสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

     เมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นเช่นนี้ มนุษย์จึงต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีพลังงานอินทรีย์ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะนำพาให้โลกนี้หลุดพ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ
    
     บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ได้จัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์แห่งความเป็นสากล โดยได้รับการรับรองคุณภาพด้านมาตรฐานการผลิตทั้งระบบ อันประกอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ,GMP Codex และมาตรฐาน HACCP Codex ในระดับเดียวกับการผลิตอาหารเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จึงอาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบโรงงานในอนาคต ที่จะดำเนินการเน้นรูปแบบการใช้พลังงานอินทรีย์ โดยมีเจตนามุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกใบนี้ปราศจากมลพิษเริ่มต้นตั้งแต่การประดิษฐ์นวัตกรรมการปลูกพืชโดยใช้สารอาหาร ทดแทนการใช้ธาตุอาหาร (N- P – K)

ปัจจุบันนี้ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองโจทย์ปัญหามลพิษต่างๆ เช่น สารอาหารบำรุงพืช สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมและป้องกันแมลงศัตรูพืช สารสกัดสมุนไพรในการป้องกันกำจัดโรคพืช และสารอาหารเพื่อบำรุงและปรับปรุงคุณภาพดิน รวมไปถึงการผลิตสารสกัดเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกลไลทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (BIOTECH THAI) ที่ได้ทำการผลิตขึ้นมานั้น ผมขอเรียนยืนยันกับท่านผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทราบ ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผลิตขึ้นมาจาก วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช สมุนไพร โดยได้ใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตามหลักและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน ทำการปรุงแต่งด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด แล้วนำมาใช้ประโยชน์ สำหรับ มนุษย์ พืช สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกปัจจุบัน

สุดท้ายนี้  ผมขออำนวยพรให้ ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้า ของบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (BIOTECH THAI) บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และจากทุกๆประเทศทั่วโลก ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ จงประสพแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าทั้งปวง

ด้วยความปรารถนาดี
วชิระวิชญ์ วัฒนปราโมทย์
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง

View all ...